مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای صورتجلسه مورخ 1398/11/26 ساعت 14 1399/02/02
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای صورتجلسه مورخ 1398/11/26 ساعت 15 1399/02/02
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برای صورتجلسه مورخ 1398/11/26 ساعت 14:30 1399/02/02
تصمیمات مجمع مورخ 1398.12.10 در خصوص قرادادهای فروش تعهدی 1398/12/12
مجمع مورخ 1398/11/26 بخشنامه سازمان بورس و اوراق بهادار ساعت 15:00 1398/12/04
مجمع مورخ 1398/11/26 تغییر کارمزد متولی و بخشنامه سازمان بورس و اوراق بهادار ساعت 14:30 1398/12/04
مجمع مورخ 1398/11/26 سالیانه ساعت 14:00 1398/12/04
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/08/01 صندوق سرمايه گذاري آواي سهام کيان 1398/08/01
تصمیمات مجمع مورخ 1398/03/22 مبنی بر تغییر هزینه نرم افزار 1398/03/28
آگهی های ثبتی تغییر نام صندوق،تصویب صورت های مالی 1396/08/30، تمدید فعالیت ، انتقال واحدهای ممتاز و افزایش سقف تملک واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار 1397/12/28
صورتجلسه مجمع صندوق آوای ثروت کیان مورخ1397/11/06 ساعت14:30 1397/12/06
صورتجلسه مجمع صندوق آوای ثروت کیان مورخ1397/11/06 ساعت14 1397/12/05
تصمیمات مجمع مورخ 1397/11/06 ساعت 14:30(اصلاحیه) 1397/11/17
تصمیمات مجمع مورخ 1397/11/06 ساعت 14:00 (اصلاحیه) 1397/11/17
اصلاحی صورتجلسه مجمع صندوق آوای ثروت کیان 1397/11/10
اصلاحی صورتجلسه مجمع صندوق آوای ثروت کیان 1397/11/10
صورتجلسه مجمع صندوق آوای ثروت کیان 1397/11/08
صورتجلسه مجمع صندوق آوای ثروت کیان 1397/11/08
نامه تایید سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/12 مبنی بر تغییر مدیر 1397/09/25
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تغییر نام صندوق 1397/05/06
تایید سازمان جهت افزایش سقف میزان تملک واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار (غیر از مدیر و موسسان) 1397/03/30
نامه تایید سازمان جهت افزایش سقف میزان تملک واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار (غیر از مدیر و موسسان) 1397/03/06
نامه تایید سازمان جهت افزایش سقف میزان تملک واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار (غیر از مدیر و موسسان) 1397/03/06
امه تایید سازمان جهت تغییرات امیدنامه اعمال هزینه کارمزد متغیر ابطال واحدها سرمایه گذاری 1397/02/08
نامه تایید سازمان جهت تغییرات امیدنامه اعمال هزینه کارمزد متغیر ابطال واحدها سرمایه گذاری 1397/01/15
نامه تایید سازمان جهت تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/10/30 1396/11/18
نامه تایید سازمان جهت تصویب صورتهای مالی سالانه و تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1396/10/30 1396/11/18
نامه تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 13/10/1396 صندوق آوای ثروت کیان 1396/11/04
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/07/10 1396/08/16
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق 1396/03/20
تاییدیه سازمان بورس مبنی بر تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق 1396/03/20
تأییدیه سازمان بورس در خصوص تغییر مدیر سرمایه گذاری 1395/10/25
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری آوای ثروت کیان مورخ 1394/07/26 1395/07/19