ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان به همراه توضیحات

ارکان صندوق سرمایه گذاری آوای ثروت کیان به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان به همراه توضیحات