امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه گذاری آوای سهام کیان در تاریخ 1395/08/23 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه مجمع صندوق آوای ثروت کیان مورخ1397/11/06 ساعت14:30
نامه تایید سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/12 مبنی بر تغییر مدیر
نامه تایید سازمان جهت تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/10/30
نامه تایید سازمان جهت تغییرات امیدنامه اعمال هزینه کارمزد متغیر ابطال واحدها سرمایه گذاری
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/07/10