جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 579,557 94.81 1,889,381 94.51 2,054,407 95.02 1,892,861 95.52
اوراق مشارکت 5,925 0.97 187 0.01 187 0.01 190 0.01
سپرده بانکی 15,946 2.61 18,403 0.92 19,778 0.91 2,458 0.12
وجه نقد 49 0.01 50 0 50 0 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 9,812 1.61 91,107 4.56 87,669 4.05 86,078 4.34
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 293,527 48.02 875,940 43.82 979,838 45.32 925,864 46.72