بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 380,468 94.77 1,064,012 95.94 1,252,252 93.52 1,248,786 95.22
اوراق مشارکت 6,532 1.63 1,192 0.11 3,433 0.26 14,240 1.09
سپرده بانکی 15,253 3.8 28,455 2.57 56,106 4.19 15,982 1.22
وجه نقد 49 0.01 50 0 50 0 50 0
سایر دارایی ها -,832 -0.21 15,311 1.38 27,223 2.03 32,464 2.48
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 200,997 50.07 569,498 51.35 639,753 47.78 670,729 51.14