جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/11

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 973,474 89.01 3,602,395 78.27 4,563,173 82.45 4,482,339 89.07
اوراق مشارکت 27,593 2.52 249,773 5.43 202 0 199 0
سپرده بانکی 63,345 5.79 601,313 13.06 872,615 15.77 520,217 10.34
وجه نقد 49 0 50 0 50 0 50 0
واحد صندوق 5,311 0.49 47,919 1.04 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 3,713 0.34 13,123 0.29 0 0 0 0
سایر دارایی ها 20,147 1.84 87,935 1.91 98,748 1.78 29,585 0.59
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 466,021 42.61 2,222,952 48.3 3,364,124 60.78 3,277,851 65.14