بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 454,353 94.93 1,481,128 94.91 1,721,693 95.55 1,674,641 94.84
اوراق مشارکت 6,476 1.35 4,800 0.31 3,033 0.17 185 0.01
سپرده بانکی 15,738 3.29 34,919 2.24 15,580 0.86 9,780 0.55
وجه نقد 49 0.01 50 0 50 0 50 0
سایر دارایی ها 2,019 0.42 39,640 2.54 61,437 3.41 81,124 4.59
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 237,885 49.7 751,800 48.18 861,942 47.84 805,934 45.64