صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
اهداف صندوق

اهداف و الزامات سرمایه گذاری

 هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری در صندوق

حدنصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری مشترک

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در سهام و در اندازه کوچک است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق، نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح نسبت از کل دارایی های صندوق
۱-اوراق بهادار با درامد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل ۷۵% از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱ اوراق بهادار با درامد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درامد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه حداقل ۴۰% از دارایی های صندوق
۱-۲ اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۴۰% از کل دارایی‌های صندوق
۱-۳ اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن  حداکثر ۳۰% از کل دارایی‌های صندوق
۱-۴ اوراق بهادار با درامد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور حداقل ۲۵% و حداکثر ۳۰% از کل دارایی های صندوق
۱-۵اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر ۱۵% از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد
۱-۶ گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۴۰% از کل دارایی های صندوق
۲- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری حداقل ۱۵%و حداکثر ۲۵%از کل داراییهای صندوق
۲-۱- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۵% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر ۵%از کل داراییهای صندوق
۲-۳ -سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ۵% از کل داراییهای صندوق
۲-۴- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر ۵% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۲-۵- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایهگذاری صندوق در سهام
۲-۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی حداکثر ۵% از کل داراییهای صندوق
۳- واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه گذاری"  حداکثر ۵% از کل داراییهای صندوق و تا سقف ۳۰% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران میباشد.