صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۲۲,۶۱۸ ۲.۶۵ % ۱۴,۲۳۷ ۱.۶۷ % ۳۴۷,۸۰۵ ۴۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۴۲۱,۱۶۱ ۴۹.۳۱ % ۵,۶۸۹ ۰.۶۷ % ۴۲,۵۴۲ ۴.۹۸ %
۲ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۲۲,۶۵۹ ۲.۶۵ % ۱۴,۲۲۳ ۱.۶۶ % ۳۴۷,۳۳۳ ۴۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۲۳,۵۷۶ ۴۹.۴۷ % ۵,۸۲۷ ۰.۶۸ % ۴۲,۶۱۷ ۴.۹۸ %
۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۲۲,۵۷۵ ۲.۵۴ % ۱۵,۶۱۵ ۱.۷۶ % ۳۴۷,۵۶۵ ۳۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۴۲۶,۸۷۹ ۴۸.۰۸ % ۳۲,۸۷۹ ۳.۷ % ۴۲,۲۵۲ ۴.۷۶ %
۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۲۲,۳۸۹ ۲.۵۴ % ۱۵,۵۹۴ ۱.۷۷ % ۳۴۷,۴۴۹ ۳۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۲۷,۷۸۲ ۴۸.۵۸ % ۲۵,۱۴۴ ۲.۸۶ % ۴۲,۱۹۷ ۴.۷۹ %
۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۲۲,۴۶۰ ۲.۵۴ % ۱۴,۷۸۶ ۱.۶۸ % ۳۴۶,۶۹۶ ۳۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۴۳۱,۰۶۰ ۴۸.۸۱ % ۲۵,۷۹۱ ۲.۹۲ % ۴۲,۳۸۶ ۴.۸ %
۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۲۲,۴۶۰ ۲.۵۵ % ۱۴,۷۸۶ ۱.۶۷ % ۳۴۶,۳۷۸ ۳۹.۲۵ % ۰ ۰ % ۴۳۰,۸۷۴ ۴۸.۸۳ % ۲۵,۵۵۷ ۲.۹ % ۴۲,۳۸۳ ۴.۸ %
۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۲۲,۴۰۱ ۲.۵۵ % ۱۴,۷۸۶ ۱.۶۸ % ۳۴۵,۹۷۳ ۳۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۴۲۸,۸۰۶ ۴۸.۷۵ % ۲۵,۳۲۴ ۲.۸۸ % ۴۲,۳۷۶ ۴.۸۲ %
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۴۹,۷۷۲ ۵.۵۱ % ۸,۹۰۸ ۰.۹۹ % ۳۴۵,۰۵۵ ۳۸.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۵۲,۳۷۱ ۵۰.۱ % ۴,۱۶۹ ۰.۴۶ % ۴۲,۵۷۳ ۴.۷۲ %
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۵۰,۰۰۲ ۵.۵۵ % ۸,۵۸۹ ۰.۹۵ % ۳۴۴,۲۲۰ ۳۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۴۵۱,۹۳۰ ۵۰.۱۴ % ۳,۹۲۷ ۰.۴۴ % ۴۲,۶۴۵ ۴.۷۳ %