صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۷۲,۸۷۰ ۹.۰۴ % ۳۱,۵۹۶ ۳.۹۲ % ۳۲۱,۲۸۱ ۳۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۳۶۴,۶۶۷ ۴۵.۲۳ % ۴,۱۰۰ ۰.۵۱ % ۱۱,۶۵۸ ۱.۴۵ %
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۷۲,۸۷۰ ۹.۰۶ % ۳۱,۵۸۲ ۳.۹۲ % ۳۲۰,۹۴۸ ۳۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۳۶۳,۶۲۳ ۴۵.۱۹ % ۳,۹۵۳ ۰.۴۹ % ۱۱,۶۵۸ ۱.۴۵ %
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۷۲,۸۷۰ ۹.۰۹ % ۳۱,۵۷۲ ۳.۹۳ % ۳۲۰,۶۹۷ ۳۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۶۰,۹۰۹ ۴۵.۰۱ % ۴,۱۷۲ ۰.۵۲ % ۱۱,۶۵۸ ۱.۴۵ %
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۶۴,۳۵۵ ۸.۰۵ % ۳۰,۵۶۸ ۳.۸۲ % ۳۱۷,۳۲۳ ۳۹.۶۷ % ۰ ۰ % ۳۷۱,۶۶۷ ۴۶.۴۷ % ۴,۰۱۳ ۰.۵ % ۱۱,۹۰۶ ۱.۴۹ %
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۵۹,۸۳۳ ۷.۵۸ % ۲۵,۴۶۸ ۳.۲۲ % ۳۱۷,۳۹۵ ۴۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۳۷۱,۳۶۴ ۴۷.۰۲ % ۳,۸۷۷ ۰.۴۹ % ۱۱,۸۵۴ ۱.۵ %
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۵۹,۵۳۵ ۷.۵۴ % ۲۵,۳۷۱ ۳.۲۱ % ۳۳۳,۱۷۹ ۴۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۵۶,۲۵۷ ۴۵.۱ % ۳,۷۳۴ ۰.۴۷ % ۱۱,۷۶۹ ۱.۴۹ %
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۵۷,۰۰۴ ۷.۹۲ % ۲۱,۵۰۷ ۲.۹۹ % ۲۹۱,۹۳۰ ۴۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۳۲۹,۱۵۲ ۴۵.۷۴ % ۸,۳۵۵ ۱.۱۶ % ۱۱,۶۶۵ ۱.۶۲ %
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۵۷,۴۷۱ ۸ % ۲۱,۶۲۷ ۳.۰۱ % ۲۹۰,۷۶۴ ۴۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۲۸,۸۱۸ ۴۵.۷۸ % ۸,۲۴۰ ۱.۱۵ % ۱۱,۳۶۲ ۱.۵۸ %
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۵۷,۴۷۱ ۸.۰۲ % ۲۱,۶۱۴ ۳.۰۱ % ۲۸۹,۸۶۲ ۴۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۳۲۸,۳۳۷ ۴۵.۸۱ % ۸,۱۲۵ ۱.۱۳ % ۱۱,۳۶۲ ۱.۵۹ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۵۷,۴۷۱ ۸.۰۳ % ۲۱,۶۰۴ ۳.۰۲ % ۲۸۹,۰۳۰ ۴۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۳۲۸,۳۰۹ ۴۵.۸۷ % ۸,۰۱۱ ۱.۱۲ % ۱۱,۳۶۲ ۱.۵۹ %