صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۸۷,۷۰۵ ۱۴.۲۱ % ۲۷,۰۴۰ ۴.۳۸ % ۳۸۸,۰۲۴ ۶۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۸۵۳ ۱۸.۲۸ % ۱,۶۵۹ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۸۸,۲۵۹ ۱۴.۲۷ % ۲۶,۹۰۰ ۴.۳۵ % ۳۸۹,۲۵۶ ۶۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۵۷۵ ۱۸.۲ % ۱,۶۱۰ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۸۷,۱۰۹ ۱۴.۱۳ % ۲۶,۸۷۷ ۴.۳۵ % ۳۸۹,۴۳۷ ۶۳.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۶۷۶ ۱۸.۱۱ % ۱,۵۶۱ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۸۷,۱۰۹ ۱۴.۱۳ % ۲۶,۸۶۳ ۴.۳۶ % ۳۸۹,۱۵۸ ۶۳.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۶۷۵ ۱۸.۱۲ % ۱,۵۱۲ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۸۷,۱۰۹ ۱۴.۱۴ % ۲۶,۸۴۵ ۴.۳۶ % ۳۸۸,۸۶۰ ۶۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۶۷۵ ۱۸.۱۳ % ۱,۴۶۴ ۰.۲۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۸۷,۱۰۹ ۱۴.۱۵ % ۲۶,۸۲۷ ۴.۳۶ % ۳۸۸,۵۶۸ ۶۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۵۷۰ ۱۸.۱۳ % ۱,۴۱۵ ۰.۲۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۸۷,۱۰۹ ۱۴.۱۷ % ۲۶,۸۱۰ ۴.۳۶ % ۳۸۸,۲۳۲ ۶۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۳۹۷ ۱۸.۱۲ % ۱,۰۹۲ ۰.۱۸ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۸۷,۱۰۹ ۱۴.۱۸ % ۲۶,۷۹۲ ۴.۳۶ % ۳۸۷,۹۵۳ ۶۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۳۶۸ ۱۸.۱۳ % ۱,۰۴۵ ۰.۱۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۸۵,۵۸۶ ۱۳.۹۶ % ۲۶,۷۵۳ ۴.۳۷ % ۳۹۰,۰۱۷ ۶۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۵۴۵ ۱۷.۸۷ % ۹۹۹ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۸۵,۵۸۶ ۱۳.۹۶ % ۲۶,۷۵۳ ۴.۳۷ % ۳۹۰,۰۱۷ ۶۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۵۴۵ ۱۷.۸۷ % ۹۹۹ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %