صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی میان دوره ای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ گزارش عملکرد میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ صورت‌های مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ گزارش عملکرد دوره سال مالی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ صورت‌های مالی دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ گزارش عملکرد دوره سال مالی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد دوره سال مالی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ صورت‌های مالی دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ صورت‌های مالی۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ صورت‌های مالی دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) اصلاحیه دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد دوره سال مالی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ گزارش عملکرد دوره سال مالی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ صورت‌های مالی دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۴ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ صورت‌های مالی دوره مالی میانی ۴ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۴ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ صورت‌های مالی دوره مالی میانی ۴ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود