صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ صورت‌های مالی دوره مالی میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) اصلاحیه دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد دوره سال مالی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ گزارش عملکرد دوره سال مالی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ صورت‌های مالی دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۴ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ صورت‌های مالی دوره مالی میانی ۴ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ گزارش عملکرد دوره مالی میانی ۴ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ صورت‌های مالی دوره مالی میانی ۴ ماه و ۱۱ روز منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ گزارش صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود