صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰ (تغییرات اساسنامه - وظایف حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱ (تغییرات امیدنامه - جدول هزینه‌ها) دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۵ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۶ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵ (تغییر آدرس ثبتی) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۱۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۱۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۰(تغییر تاریخ پرداخت سود) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰(تغییر ماده ۱۹ اساسنامه ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۱۵ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱(تغییرات امیدنامه - جدول هزینه ها) دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۱۷ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۸ صورتجلسه مجمع تعیین صاحبان امضا مجاز مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۲۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۲۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۲۲ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۲۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۲۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ساعت ۱۰(تغییرات امیدنامه - جدول هزینه ها) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۲۷ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۲۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۲۹ صورتجلسه مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۳۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ۱۲(افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۳۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۳۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ساعت ۱۲ (تغییر ساعت صدور ابطال) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۳۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۳۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۳۶ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰(تغییر امیدنامه - ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۷) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۳۷ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۳۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۳۹ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۴۰ صورتجلسه مجمع موسس مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۴