صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۶ صورتجلسه مجمع تعیین صاحبان امضا مجاز مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
۸ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۹ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۱۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۱۵ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۱۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۷ صورتجلسه مجمع تغییر صاحبان امضاء مجاز مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۱۹ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۱ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲۲ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۲۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۲۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۲۵ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۲۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۲۷ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۲۸ صورتجلسه مجمع موسس مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۴