صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۳۹,۳۹۰ ۸.۳۹ ۴۷,۶۳۴ ۸.۷۷ ۵۵,۹۷۹ ۸.۳۳ ۷۲,۸۷۰ ۹.۰۴
سایر سهام ۱۹,۳۶۶ ۴.۱۲ ۲۳,۹۵۰ ۴.۴۱ ۲۶,۸۷۹ ۴ ۳۱,۵۹۶ ۳.۹۲
اوراق مشارکت ۲۱۲,۸۱۲ ۴۵.۳۱ ۲۵۶,۸۰۸ ۴۷.۳ ۲۹۶,۸۵۲ ۴۴.۱۹ ۳۲۱,۲۸۱ ۳۹.۸۵
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۸۸,۵۷۹ ۴۰.۱۵ ۲۰۳,۴۱۴ ۳۷.۴۶ ۲۷۵,۷۷۱ ۴۱.۰۵ ۳۶۴,۶۶۷ ۴۵.۲۳
سایر دارایی‌ها ۳,۶۲۹ ۰.۷۷ ۳,۹۵۹ ۰.۷۳ ۵,۲۹۷ ۰.۷۹ ۴,۱۰۰ ۰.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۵,۹۳۹ ۱.۲۶ ۷,۱۸۲ ۱.۳۲ ۱۱,۰۴۴ ۱.۶۴ ۱۱,۶۵۸ ۱.۴۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد