صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ صورتجلسه مجمع تعیین صاحبان امضا مجاز مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ صورتجلسه مجمع موسس مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ تغییرات اساس نامه