صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۷,۰۱۶,۷۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۹۸۳,۲۷۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۸۷,۴۴۱,۷۵۵,۴۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۲/۳۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
نوع صندوق
با درآمد ثابت بدون پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱۰,۲۳۶ ۱۰,۲۲۴ ۱۰,۴۵۸ ۲۳۴ ۰ ۸۹,۴۹۹,۲۴۱ ۰ ۱۲,۴۸۲,۵۱۴ ۷۷,۰۱۶,۷۲۷ ۷۸۷,۴۴۱,۷۵۵,۴۸۵
  ۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱۰,۲۲۹ ۱۰,۲۱۸ ۱۰,۴۵۶ ۲۳۸ ۶۴,۹۳۰ ۸۹,۴۹۹,۲۴۱ ۷۵,۰۰۰ ۱۲,۴۸۲,۵۱۴ ۷۷,۰۱۶,۷۲۷ ۷۸۶,۹۵۲,۶۵۰,۰۰۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱۰,۲۲۳ ۱۰,۲۱۲ ۱۰,۴۵۳ ۲۴۱ ۲,۴۱۱,۱۰۸ ۸۹,۴۳۴,۳۱۱ ۱۹۶,۶۰۳ ۱۲,۴۰۷,۵۱۴ ۷۷,۰۲۶,۷۹۷ ۷۸۶,۶۱۵,۶۵۹,۷۲۰
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۰,۲۱۶ ۱۰,۲۰۶ ۱۰,۴۷۸ ۲۷۲ ۲,۳۹۷,۷۳۴ ۸۷,۰۲۳,۲۰۳ ۱۷۹,۲۵۴ ۱۲,۲۱۰,۹۱۱ ۷۴,۸۱۲,۲۹۲ ۷۶۳,۵۱۹,۴۵۲,۶۴۱
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱۰,۲۱۱ ۱۰,۲۰۱ ۱۰,۴۶۹ ۲۶۸ ۲,۲۳۵,۰۵۸ ۸۴,۶۲۵,۴۶۹ ۱,۱۷۴ ۱۲,۰۳۱,۶۵۷ ۷۲,۵۹۳,۸۱۲ ۷۴۰,۵۵۲,۶۱۳,۸۹۴
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۰,۲۰۶ ۱۰,۱۹۵ ۱۰,۴۶۳ ۲۶۸ ۵,۰۰۵,۰۶۱ ۸۲,۳۹۰,۴۱۱ ۴۳,۱۸۴ ۱۲,۰۳۰,۴۸۳ ۷۰,۳۵۹,۹۲۸ ۷۱۷,۳۴۰,۲۸۴,۳۹۲
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۰,۱۹۹ ۱۰,۱۸۹ ۱۰,۴۸۸ ۲۹۹ ۰ ۷۷,۳۸۵,۳۵۰ ۰ ۱۱,۹۸۷,۲۹۹ ۶۵,۳۹۸,۰۵۱ ۶۶۶,۳۳۹,۸۳۶,۸۷۵
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱۰,۱۸۴ ۱۰,۱۷۴ ۱۰,۴۸۱ ۳۰۷ ۰ ۷۷,۳۸۵,۳۵۰ ۰ ۱۱,۹۸۷,۲۹۹ ۶۵,۳۹۸,۰۵۱ ۶۶۵,۳۵۶,۰۲۳,۴۷۴
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱۰,۱۶۹ ۱۰,۱۵۸ ۱۰,۴۷۹ ۳۲۱ ۴,۹۲۶,۸۹۹ ۷۷,۳۸۵,۳۵۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۱,۹۸۷,۲۹۹ ۶۵,۳۹۸,۰۵۱ ۶۶۴,۳۳۹,۶۲۴,۲۶۹
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۰,۱۵۴ ۱۰,۱۴۳ ۱۰,۵۰۳ ۳۶۰ ۲۸,۵۳۰ ۷۲,۴۵۸,۴۵۱ ۷۱,۴۸۱ ۱۱,۹۶۷,۲۹۹ ۶۰,۴۹۱,۱۵۲ ۶۱۳,۵۷۰,۹۳۰,۶۹۵
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۰,۱۳۹ ۱۰,۱۲۷ ۱۰,۴۷۲ ۳۴۵ ۹۸,۸۴۱ ۷۲,۴۲۹,۹۲۱ ۶۵,۵۹۸ ۱۱,۸۹۵,۸۱۸ ۶۰,۵۳۴,۱۰۳ ۶۱۳,۰۵۲,۳۳۱,۱۳۵
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۰,۱۲۲ ۱۰,۱۱۲ ۱۰,۴۶۴ ۳۵۲ ۱۱۰,۸۴۷ ۷۲,۳۳۱,۰۸۰ ۵۷۸,۳۰۰ ۱۱,۸۳۰,۲۲۰ ۶۰,۵۰۰,۸۶۰ ۶۱۱,۷۶۶,۱۱۳,۱۸۵
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۰,۱۱۶ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۴۵۳ ۳۴۸ ۴,۸۳۸,۶۰۲ ۷۲,۲۲۰,۲۳۳ ۱۱۳,۸۲۹ ۱۱,۲۵۱,۹۲۰ ۶۰,۹۶۸,۳۱۳ ۶۱۶,۱۱۱,۴۳۰,۹۲۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۰,۱۱۱ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۴۴۵ ۳۴۶ ۰ ۶۷,۳۸۱,۶۳۱ ۰ ۱۱,۱۳۸,۰۹۱ ۵۶,۲۴۳,۵۴۰ ۵۶۸,۰۲۱,۰۴۴,۰۰۱
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۰۹۳ ۱۰,۴۲۵ ۳۳۲ ۰ ۶۷,۳۸۱,۶۳۱ ۰ ۱۱,۱۳۸,۰۹۱ ۵۶,۲۴۳,۵۴۰ ۵۶۷,۶۶۲,۱۸۵,۹۳۶
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۰۸۷ ۱۰,۴۲۳ ۳۳۶ ۰ ۶۷,۳۸۱,۶۳۱ ۰ ۱۱,۱۳۸,۰۹۱ ۵۶,۲۴۳,۵۴۰ ۵۶۷,۳۱۰,۶۳۵,۱۲۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۱۰,۰۹۳ ۱۰,۰۸۱ ۱۰,۴۲۱ ۳۴۰ ۰ ۶۷,۳۸۱,۶۳۱ ۰ ۱۱,۱۳۸,۰۹۱ ۵۶,۲۴۳,۵۴۰ ۵۶۶,۹۸۹,۶۰۵,۴۳۶
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۱۰,۰۸۸ ۱۰,۰۷۶ ۱۰,۴۱۹ ۳۴۳ ۴۸,۴۴۲ ۶۷,۳۸۱,۶۳۱ ۴,۸۵۷,۲۸۰ ۱۱,۱۳۸,۰۹۱ ۵۶,۲۴۳,۵۴۰ ۵۶۶,۷۰۷,۶۸۰,۶۵۱
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۱۰,۰۸۲ ۱۰,۰۷۰ ۱۰,۳۸۹ ۳۱۹ ۱۱۰,۴۰۹ ۶۷,۳۳۳,۱۸۹ ۳۳۹ ۶,۲۸۰,۸۱۱ ۶۱,۰۵۲,۳۷۸ ۶۱۴,۸۲۳,۶۳۱,۵۷۱
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۰,۰۷۶ ۱۰,۰۶۴ ۱۰,۳۷۲ ۳۰۸ ۲۷۷,۸۵۲ ۶۷,۲۲۲,۷۸۰ ۲۲۱,۹۶۰ ۶,۲۸۰,۴۷۲ ۶۰,۹۴۲,۳۰۸ ۶۱۳,۳۴۹,۶۶۲,۰۵۶
  مشاهده همه