صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱ (تغییرات امیدنامه - جدول هزینه‌ها) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ساعت ۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ آخرین جدول حد نصاب دارایی تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ تغییرات امیدنامه