صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ آخرین جدول حد نصاب دارایی تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ تغییرات امیدنامه