صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1402/01/06 10,065 10,049 10,298 249 190,552 246,829,265 109,091 190,949,307 55,879,958 561,524,701,809
2 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1402/01/05 10,060 10,043 10,293 250 0 246,638,713 0 190,840,216 55,798,497 560,386,803,977
3 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1402/01/04 10,054 10,037 10,265 228 0 246,638,713 0 190,840,216 55,798,497 560,064,850,233
4 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1402/01/03 10,048 10,031 10,264 233 0 246,638,713 0 190,840,216 55,798,497 559,741,534,036
5 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1402/01/02 10,042 10,025 10,264 239 0 246,638,713 0 190,840,216 55,798,497 559,396,251,604
6 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1402/01/01 10,036 10,019 10,263 244 0 246,638,713 0 190,840,216 55,798,497 559,057,141,216
7 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/12/29 10,029 10,012 10,262 250 850,686 246,638,713 70,862 190,840,216 55,798,497 558,674,151,064
8 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/12/28 10,023 10,006 10,264 258 31,549 245,788,027 276,396 190,769,354 55,018,673 550,535,056,817
9 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/12/27 10,017 10,000 10,152 152 0 245,756,478 0 190,492,958 55,263,520 552,661,775,994
10 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/12/27 10,184 10,167 10,319 152 0 245,756,478 0 190,492,958 55,263,520 561,890,783,834
11 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/12/26 10,176 10,160 10,321 161 0 245,756,478 0 190,492,958 55,263,520 561,481,930,720
12 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/12/25 10,170 10,154 10,320 166 1,013,410 245,756,478 225,122 190,492,958 55,263,520 561,156,093,315
13 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/12/24 10,164 10,148 10,321 173 632,261 244,743,068 1,973,234 190,267,836 54,475,232 552,814,421,531
14 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/12/23 10,158 10,142 10,347 205 1,519,491 244,110,807 10,950,050 188,294,602 55,816,205 566,106,387,919
15 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/12/22 10,150 10,136 10,258 122 30,382 242,591,316 560,088 177,344,552 65,246,764 661,363,536,449
16 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/12/21 10,144 10,130 10,258 128 6,535,058 251,435,621 1,146,913 178,363,874 65,776,470 666,346,635,747
17 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/12/20 10,138 10,123 10,275 152 0 244,900,563 0 177,216,961 60,388,325 611,331,955,131
18 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/12/19 10,131 10,117 10,267 150 0 244,900,563 0 177,216,961 60,388,325 610,975,422,426
19 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/12/18 10,125 10,111 10,266 155 0 244,900,563 0 177,216,961 60,388,325 610,603,741,247
20 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/12/17 10,119 10,105 10,264 159 2,356,385 244,900,563 89,112 177,216,961 60,388,325 610,246,142,025