صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان سهند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۷۴۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/04/07 10,052 10,041 10,165 124 114,846 112,124,372 1,393,440 31,704,824 80,419,548 807,509,798,870
2 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/04/06 10,045 10,035 10,138 103 396,744 112,009,526 106,061 30,311,384 81,698,142 819,811,596,209
3 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/04/05 10,039 10,029 10,129 100 836,169 111,612,782 349,413 30,205,323 81,407,459 816,424,627,423
4 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/04/04 10,034 10,024 10,146 122 0 110,776,613 0 29,855,910 80,920,703 811,164,645,625
5 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/04/03 10,028 10,018 10,130 112 0 110,776,613 0 29,855,910 80,920,703 810,689,933,471
6 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/04/02 10,021 10,011 10,127 116 2,350,465 110,776,613 293,034 29,855,910 80,920,703 810,125,698,118
7 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/04/01 10,016 10,006 10,128 122 314,213 108,426,148 7,532 29,562,876 78,863,272 789,073,504,620
8 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/03/31 10,191 10,180 10,306 126 269,746 108,111,935 174,719 29,555,344 78,556,591 799,742,298,691
9 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/03/31 10,011 10,000 10,126 126 269,746 108,111,935 174,719 29,555,344 78,556,591 785,602,112,311
10 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/03/30 10,184 10,174 10,317 143 1,870,125 107,842,189 430,225 29,380,625 78,461,564 798,242,447,304
11 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/03/29 10,178 10,168 10,313 145 274,232 105,972,064 15,886 28,950,400 77,021,664 783,144,994,076
12 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/03/28 10,174 10,163 10,323 160 0 105,697,832 0 28,934,514 76,763,318 780,159,526,972
13 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/03/27 10,167 10,157 10,326 169 0 105,697,832 0 28,934,514 76,763,318 779,660,169,437
14 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/03/26 10,162 10,151 10,324 173 43,471 105,697,832 4,868 28,934,514 76,763,318 779,232,671,454
15 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/03/25 10,156 10,145 10,322 177 168,515 105,654,361 78,460 28,929,646 76,724,715 778,400,009,321
16 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/03/24 10,151 10,140 10,330 190 140,766 105,485,846 35,623 28,851,186 76,634,660 777,071,948,178
17 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/03/23 10,147 10,135 10,327 192 107,100 105,345,080 30,371 28,815,563 76,529,517 775,645,940,578
18 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/03/22 10,140 10,129 10,291 162 2,350,609 105,237,980 160,145 28,785,192 76,452,788 774,378,386,124
19 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/03/21 10,133 10,122 10,279 157 0 102,887,371 0 28,625,047 74,262,324 751,678,663,483
20 صندوق درآمد ثابت آسمان سهند 1401/03/20 10,127 10,116 10,280 164 0 102,887,371 0 28,625,047 74,262,324 751,218,862,348